Online Patient Registration Mobile App    

  bch@ntc.net.np       ०१-६६११५३२ |   ०१-६६१४४३०

उद्देश्य

समयमै क्यान्सर रोगको पहिचान गर्न जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने र क्यान्सर सम्बन्धि स्वास्थ्य
शिविर संचालन गर्ने ।
– क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण पद्दतिहरु अवलम्बन गरी गुणस्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्ने ।
– क्यान्सर बिरामीहरुलाई माया र प्रेरणा दिई स्तरीय जीवन यापन गर्न सहज बनाउने ।
– क्यान्सर रोगको उपचारको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र क्यान्सर सम्बन्धि अध्ययन अनुसन्धान
गर्ने ।
– उत्कृष्टताको केन्द्र ९ऋभलतचब िया भ्हअभििभलअभ० रुपमा विकास गर्ने ।