सम्पर्क

Dudhpati, Bhaktapur, Nepal, 44800

फोनः ०१६६११५३२|०१६६१४४३०

फ्याक्सः ०१६६१०९४१

इमेलः bch@ntc.net.np

वेभः www.bch.org.np